Ter Inleiding

Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose en de tendens is alleen maar toename!

Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onderzoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker is een hoofdarti-kel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Ons motto: 'zorg dat uw gezondheid in de beste handen is.. uw eigen handen'!

Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe te genezen. Tot nu toe met...... een beperkt en niet consisten resultaat. De vraag is dan ook of het ingeslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist danwel weggegooid geld zijn?!! Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieen, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en de behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijk doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... er zijn andere moge-lijkheden zoals ook de subtitel luidt van het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen'? van mede initiatiefnemer WWK-werkgroep Drs. H.J. (Henk) Trentelman!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 september 2010

Vitamine D3 kan kankerdoden.... drastisch verlagen!

.......... ZORG DAT UW GEZONDHEID IN DE BESTE HANDEN IS... UW EIGEN HANDEN! ........
.
MEER GEBRUIK VITAMINE D KAN IN NEDERLAND JAARLIJKS 25.000 LEVENS SPAREN!

VITAMINE D3 TEKORT-EPIDEMIE GOLFT OVER DE WERELD!
Vitamine D is niet te patenteren. Vitamine D is een essentieel onderdeel van de werking van het immuunsysteem van ieder menselijk lichaam. Er is geen enkele farmaceut die 'dus' Vitamine D aanraadt; dit zou 'ten koste' gaan van de verkoop van hun 'eigen pro-ducten' die ook de ziekteverschijnselen bestrijden..! Net zoals het immuunsysteem van deze mensen die ziek zijn, het zélf had kunnen doen, mits Vitamine D hun immuunsysteem voldoende had getriggerd. Het verhaal is nóg drastischer: het lijkt erop dat de kennis over Vitamine D systematisch wordt achtergehouden en zelfs onderdrukt! ... Lees hier verder ›››
. 
Vitamine-D3 is misschien wel de belangrijkste vitamine voor de mensheid. Deze is cru-ciaal voor een goede gezondheid. Het is een krachtig steroïde hormoon dat een belang-rijke rol speelt in het immuunsysteem. In de winter maakt het lichaam door gebrek aan zon-licht er veel minder van aan. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vitamine-D3 ook preventief werkt tegen griep-verkoudheid. Gepubliceerd in medische tijdschrift ‘Archives of Internal Medicine’
.
Onderzoeken bewijzen grote waarde van vitamine D3, ook tegen griep. Publicatie op de website 'Xander Nieuws' (augustus 2009) met een uitgebreid overzicht....... en forum.
.
Onderzoek (Engels) toont aan dat.... vitamine D3.... 800% effectiever is dan (griep) vaccins!
.
Nieuwsbrief (15 juli 2010) Mens Sana ‘Centrum voor Integrale Geneeskunst’ met onder-meer acute klachten bij gebrek aan vitamine D3 en basis-informatie omtrent deze vitamine.
.
Het eenvoudig testen van je vitamine D3 niveau in het bloed kun je laten doen bij de huis-arts en recentelijk (primeur) middels een geavanceerde machine in het... CWZ te Nijmegen.
.
Bio-ingenieur Eric De Marteleire pleit ervoor om de aanwezigheid van (voldoende) vitamine D3 in je lichaam standaard te laten onderzoeken bij bloedtesten en.... hij schreef een boek.
.
Een verhoging van de gemiddelde vitamine D-spiegel in het bloed van 50 naar 100 tot 150 nmol/l zou het risico voor ernstige ziekten - waaronder talrijke soorten kanker, hart- en vaat-ziekten, diabetes, bacteriële en virale infecties, auto-immuunziekten, osteoporose, demen-tie en hartinsufficiëntie - met 50% verminderen. Bovendien zou het sterftecijfer bij deze ziek-ten 23% dalen. Tot deze op Nederland betrekking hebbende conclusie komen Dr. William Grant en Dr. Gert Schuitemaker in hun uitgebreide studie die werd gepubliceerd in het vaktijdschrift   'Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology ' en ook op... Pubmed.
.
DUITSLAND
In een vergelijkbaar onderzoek voor Duitsland stelt Dr. Armin Zittermann, hoofd van de studie-centrale hartchirurgie aan het hart- en diabetescentrum van Noordrijn-Westfalen, dat de kosten voor de Duitse gezondheidsbegrotingen met 37,5 miljard per jaar zouden kun-nen worden verminderd bij een afdoende verzorging van de bevolking met........ vitamine D3.
.
WETENSCHAP
Op basis van de actuele onderzoeksstand berekenen de onderzoekers in hun onderzoek aan de hand van het voorbeeld van Nederland de uitwerkingen van een verhoogde vitamine D-verzorging op het ziekte- en sterfterisico. Een gemiddelde vitamine D-spiegel van 100 tot 150 nmol/l geldt in de wetenschap als waardebereik waarbinnen vitamine D zijn positieve uitwerkingen optimaal kan ontplooien. Wanneer er voldoende zonneschijn is, kan bij bloot-stelling vitamine D in de huid worden aangemaakt. ‘Maar', zo stelt Gert Schuitemaker, ‘in de praktijk blijkt echter, dat de dagelijkse voeding moet worden aangevuld met supplementen.
.
LAKSE HOUDING OVERHEDEN
De dagelijkse voeding levert onomstotelijk veel te weinig om dergelijke preventieve spie-gels in het bloed te halen.' William Grant verbaast zich over de houding van overheden. ‘Het is verbazingwekkend, hoe weinig aandacht de overheid in haar informaties besteedt aan de talrijke wetenschappelijke bewijzen over de positieve werking die een geoptimaliseerde vitamine D-verzorging heeft op de gezondheid.' Volgens de wetenschapper zouden de Euro-pese staten hun richtlijnen voor voedingssupplementen zodanig verder moeten ontwikke-len dat ze een hoger vitamine D3-gehalte toestaan in het belang van... de volksgezondheid!
.
Bovendien adviseert Grant gematigde bezonning in de openlucht of onder het solarium om te voorzien in de menselijke behoefte aan vitamine D. Samengevat kan worden gesteld dat een geoptimaliseerde vitamine D-spiegel het risico voor uiteenlopende, veel voorkomende ziekten drastisch verlaagt en het voor de overheid aanzienlijke besparingen kan opleveren!!
.
Dr. E.J. Vollaard vraagt zich af waarom wij het (dramatische) D3 deficiëntie (tekort) onder de bevolking blijven negeren en... vitamine D3 tekort golft over de wereld en... helft van de wereldbevolking heeft een tekort aan deze vitamine. Dr. Gert Schuitemaker... in Nederland 7000 onnodige kankerdoden per jaar en Ortho magazine met... nieuw licht op vitamine D3!
.
Dr. Gert Schuitemaker, apotheker, hoofdredacteur Orthomoleculair-magazine en directeur Ortho Institute, stuurde een open (brand)brief aan de leden der ‘Staten Generaal’ waarin een krachtig pleidooi voor het gebruik van vitamine-D3. Lees artikel 'Telegraaf 16 juni 2008'.
.
WAAROM OVERHEDEN BELANG VITAMINE D NEGEREN!
.
Hier een duidelijk artikel (Engels) van een gefrustreerde Dr. Reinold Vieth, professor aan de Universiteit Toronto en een van de meest deskundige mensen in de wereld op vitamine D3 gebied, over de redenen waarom regeringen het belang van deze vitamine negeren en waarom we op termijn (waarschijnlijk) ook geen enkele verandering hoeven te verwachten!!
.
Het wordt eentonig maar, net als bij vele andere (natuurlijke) supplementen, zoals bijvoor-beeld 'Kurkuma Longa', is aan deze vitamine door de pharmaceutisch industrie niets te ver-dienen (is niet patenteerbaar) en zal er uit deze hoek ook weinig of niets te verwachten zijn!!
.
VITAMINE D3 EN MISLEIDING!
Het Institute of Medicine heeft verklaard dat de vitamine D3 inname van de Amerikaanse be-volking ruim voldoende is. Daarmee sust men de meerderheid weer lekker in slaap waar-door men... juist ja, op termijn weer meer medicijnen kan gaan leveren om de symptomen te onderdrukken. Intussen stapelen de bewijzen zich op ten aanzien van een massaal te-kort aan vitamine D3 bij de Amerikaanse (en andere) bevolking! Lees verder.. Naturalnews..

Verscheidene mainstream media hebben onlangs (oktober 2011) misleidende informatie verspreid over vitamines. Sommige media meldden zelfs dat vitamines dodelijk kunnen zijn. Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om een propagandastunt van de farmaceu-tische industrie. Ontdek hoe cijfers naar eigen inzicht worden aangepast. Lees hier verder.
HOGERE STERFTEKANS BIJ LAGE VITAMINE D3 STATUS
Hoe lager de vitamine D3 status, des te groter de kans om te overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten of andere oorzaken. Dit is de conclusie van Duitse onderzoekers na analyse gegevens LURIC-studie.... (Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health). Onderzoek associeert ook depressie met een erg grote kans op.... vitamine D3 tekort.
.
WAT STAAT VITAMINE D3-SUPPLETIE IN VERPLEEGHUIZEN NOG IN DE WEG?
Ouderen en vooral bewoners van verpleeg - verzorgingshuizen, hebben extra vitamine D3 nodig. Dit moet worden gesuppleerd. Het zeer recente vitamine D3-rapport van de Gezondheidsraad is hier erg duidelijk over en... waarom gebeurt het dan nog niet?
.
En het houdt maar niet op met het positieve (wetenschap) nieuws over vitamine D3:
.
Vitamine D3 (en geelwortel) helpt tegen de ziekte van Alzheimer,  zo blijkt uit onderzoek! Uit duizenden onderzoeken blijkt dat vitamine D3 ontstekingen (ziekten) kan voorkomen!
Vitamine D3 en het ritme v/d zon: http://www.circadian.nl/nieuwsbrieven/vitamineD.pdf
Ron Fonteine.met een overzicht............. http://www.leefbewust.com/themas/vitamine_d.html
Vitamine D3 tekort veroorzaker hoge bloeddruk bij donkere mensen.................. artikel Nu.nl 
Vitamine D3 en zonlicht verminderen kans op MS............................. http://tinyurl.com/6dspov9
UV-licht gaat het tekort aan vitamine D3 tegen............................ http://www.svzinfo.nl/?p=1037
Dikkere kinderen als gevolg van vitamine D3 tekort...................... http://tinyurl.com/29882e2
Ortho Institute... http://www.ortho.nl/persberichten/87/vitamine-dadvies-kost-onnodig-doden
Stichting OrthoKennis............. http://www.orthokennis.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=44
Europees onderzoek; vitamine D3 beschermt tegen darmkanker... http://tinyurl.com/y9uoxka
Meta-analyse vitamine D en hartkwalen................ http://www.gezondheidaanhuis.nl/news/70
Fibromyalgie en vitamine-D-deficiëntie................. http://www.gezondheidaanhuis.nl/news/52
Zibb-search........................... http://www.zibbsearch.nl/gezondheidszorg/research/Vitamine-D
Reform. dagblad..... http://www.refdag.nl/artikel/1375706/Inname+vitamine+D+te+laag.html
IOCOB en verlaging kankerrisico vrouwen .......................................... http://tinyurl.com/yag3yya
Dr. Mercola en vitamine D (Engels):http://products.mercola.com/vitamin-d-spray/?source=nl
Klink zoekt bruikbare richtlijn vitamine D3................................................ http://tinyurl.com/yjtja3z
CWZ-machine bepaald hoeveelheid vitamine D3 in het bloed....... http://tinyurl.com/34kbmpt
.
Nieuwe studie gepubliceerd in 'Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism' (maart 2010) wijst uit dat er op alarmerende grote schaal sprake is van een vitamine D3 defi-ciëntie (tekort). Het is niet alleen alarmerend, het is ook een oorzaak van veel andere ern-stige ziekten zoals kanker, diabetes type 1 en 2, osteo-porose en ook... hart- en vaatziekten!
.
Vitamine D3 kan 50.000 borstkankerpatienten voorkomen. Dit zijn cijfers die naar voren ko-men in een computermodel als mensen meer vitamine D3 zouden gebruiken! Het eenvou-dig testen van je vitamine D3 niveau in het bloed (huisarts) kan duidelijkheid geven hoeveel risico je loopt op niet alleen borstkanker maar ook..... vele andere kankervormen en ziekten!
.
VITAMINE D3 DUIZENDPOOT IN FUNCTIES
Veel gezondheidsklachten die in eerste instantie niet geassocieerd worden met een vitamine D3 gebrek kunnen worden voorkomen of genezen door het verhogen van de vitamine D-spiegel in het bloed. Dit is wederom (ruim 2200 publicaties per jaar) gebleken tijdens de gehouden vitamine D3 Solgar masterclass te Utrecht op vrijdag 15 oktober 2010.
.
8000 IE VITAMINE D3 PER DAG ALS WONDER TEGEN ZIEKTEN!
Alhoewel de Amerikaanse Gezondheidsraad (IOM) en vele andere instituten het belang van vitamine D3 bij het voorkomen van kanker altijd hebben gebagatelliseerd, verschijnt nu een nieuwe studie in Anticancer Research die de.. krachtige waarheid over vitamine D3 onthult.
Volwassenen hebben per dag tussen de 4.000 en 8.000 IE (Internationale Eenheden) vitamine D3 nodig om zo het lichaam te beschermen tegen kanker, MS, diabetes en meer.
.
VITAMINE D3 EN DEPRESSIES
Veel mensen weten dat vitamine D3 vele aandoeningen, van griep tot kanker, helpt voorko-men door het immuunsysteem te versterken. Er is echter nog maar weinig gepubliceerd over de potentie van D3 om depressies te voorkomen of op te lossen. Recente studies as-sociëren een tekort aan vitamine D3 met depressie. Dan zijn er studies die speculeren hoe de fysiologische bescherming van D3 de stemming kan beïnvloeden. Lees...... hier verder.
STUDIE EN BOEK
Vitamine D3 en de rol bij preventie van kanker en het voorkomen van recidieven. Een sa-menvattende studie en een boek beschrijven de uiterst belangrijke rol van deze vitamine voor een gezond lichaam en met name... de preventie van darmkanker en ziekte van Crohn.
We weten echter nog zoveel meer over de oorzaak van kanker, deze te voorkomen en op een natuurlijke manier te bestrijden. Het verliezen en winnen van de kanker 'oorlog'.
Hier een overzicht op de website van Star-People voorheen 'Nieuw Bewust Nederland'.
Kun je de dokter nog wel vertrouwen en is chemotherapie de echte 'killer'? Lees verder..

................\...............Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!...............................
.
Ton Claessen, lid van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en het boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor de verdere info.
.
.......................................LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 25 maart 2012        ................................

1 opmerking:

Dr. Jan zei

We behandelen inmiddels veel patientenmet kanker en pijn, geven altijd D3 en inmiddels ook de natuurlijke en lichaamseigen pijnstiller Normast. Deze stof is sinds vorig jaar verkrijgbaar als dieetvoeding voor medisch gebruik en kan zonder problemen met andere middelen samen ingezet worden, ook voor hele oude patiënten. Op onze website www.neuropathie.nu veel info over deze doorbraak op het gebied van chronische pijn behandeling.